Monday, 15/08/2022 - 20:22|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Kinh Bắc
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY CHẾ CÔNG KHAI NĂM HỌC 2018 - 2019 VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUY CHẾ CÔNG KHAI NĂM HỌC 2019 - 2020 THEO THÔNG TƯ 36/2017/TT-BGDĐT

BÁO CÁO

KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY CHẾ CÔNG KHAI NĂM HỌC 2018 - 2019

VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUY CHẾ CÔNG KHAI NĂM HỌC 2019 - 2020

THEO THÔNG TƯ 36/2017/TT-BGDĐT

 

Thực hiện Công văn số 1818/SGDĐT-KHTC ngày 13/11/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh về việc thực hiện Quy chế công khai năm học 2018 - 2019; Công văn 836/CV-PGD&ĐT ngày 14/11/2019 của Phòng GD&ĐT thành phố Bắc Ninh về việc báo cáo tình hình thực hiện Quy chế công khai năm học 2018 - 2019 và Kế hoạch thực hiện Quy chế công khai năm học 2019 - 2020. Trường Tiểu học Kinh Bắc xin báo cáo cụ thể như sau:

I. Quán triệt hệ thống văn bản pháp quy:

Căn cứ Điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 22/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/05/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục;

Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực thi hành từ ngày 13/02/2018 thay thế Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/05/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục.

II. Kết quả thực hiện quy chế công khai năm học 2018 - 2019:

1. Nội dung công khai:

1.1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:

a. Cam kết chất lượng giáo dục năm học 2018 - 2019:

Điều kiện về đối tượng tuyển sinh, chương trình giáo dục, yêu cầu phối hợp giữa nhà trường và gia đình, yêu cầu thái độ học tập của học sinh, điều kiện cơ sở vật chất của trường, các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho học sinh và CBGV-NV.

Kết quả tu dưỡng phẩm chất, năng lực, kết quả học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được; khả năng học tập tiếp tục của học sinh.

b. Chất lượng giáo dục thực tế:

Công khai số học sinh xếp loại theo phẩm chất, năng lực; kết quả học tập học lực, tổng hợp kết quả cuối năm 2018 - 2019; tình hình sức khỏe của học sinh; số học sinh đạt giải các kỳ thi, số học sinh hoàn thành chương trình lớp học theo các khối lớp.

c. Mức chất lượng tối thiểu, đạt chuẩn quốc gia:

Kế hoạch thực hiện mức chất lượng tối thiểu và kết quả đánh giá mức chất lượng tối thiểu. Kế hoạch xây dựng cơ sở giáo dục đạt chuẩn quốc gia và kết quả đạt được.

d. Kiểm định cơ sở giáo dục:

Quyết định thành lập Hội đồng, kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục, báo cáo tự đánh giá.

1.2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng cơ sở giáo dục:

a. Cơ sở vật chất:

Số lượng, diện tích các loại phòng học, phòng chức năng; số thiết bị dạy học đang sử dụng.

b. Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên:

Số lượng, chức danh và trình độ đào tạo.

1.3. Công khai thu chi tài chính:

Thực hiện quy chế công khai tài chính theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân. Trường tiểu học Kinh Bắc công khai tài chính gồm:

Công khai số liệu quyết toán NSNN năm 2018.

Công khai thuyết minh quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018.

Công khai dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2019.

2. Hình thức và thời điểm công khai:

2.1. Hình thức:

Tổ chức công khai trong hội đồng sư phạm bằng hình thức niêm yết thông báo.

Qua công khai cam kết về chất lượng giáo dục và công khai minh bạch về chất lượng giáo dục thực tế, về điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và về thu chi tài chính tại trường đã tạo điều kiện cho học sinh và xã hội có cơ sở đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ giáo dục của trường. Phụ huynh yên tâm khi đưa con đến trường, chất lượng chuyển biến tốt, tạo dần thương hiệu của trường về chất lượng.

2.2. Thời điểm công khai:

Về cam kết chất lượng, chất lượng giáo dục thực tế, các điều kiện đảm bảo chất lượng niêm yết thông báo từ ngày 20/9/2018.

Tiếp tục đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của trường và cập nhật khi khai giảng năm học mới và khi có thông tin mới hoặc thay đổi.

Niêm yết công khai tại trường đảm bảo thuận tiện cho cha mẹ học sinh xem xét. Thời điểm công bố là tháng 6 hàng năm và cập nhật đầu năm học mới (tháng 9 năm 2019) hoặc khi có thay đổi nội dung liên quan.

Dự toán thu chi tài chính 2019 được công khai trong cuộc họp hội đồng sư phạm vào đầu tháng 2/2019

Đối với học sinh tuyển mới: phổ biến hướng dẫn tuyển sinh và thông báo trên loa truyền thanh phường Kinh Bắc trước khi trường thực hiện tuyển sinh.

Đối với học sinh đang học tại trường: tổ chức họp cha mẹ học sinh vào đầu năm học mới để thông báo chi tiết.

III. Kế hoạch thực hiện quy chế công khai năm học 2019 - 2020:

1. Mục tiêu thực hiện công khai

Thực hiện công khai cam kết của nhà trường về chất lượng giáo dục thực tế, về điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và về thu chi tài chính để người học, các thành viên của nhà trường và xã hội tham gia giám sát và đánh giá nhà trường theo quy định của pháp luật.

Thực hiện công khai của nhà trường nhằm nâng cao tính minh bạch, phát huy dân chủ, tăng cường tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của nhà trường trong quản lý nguồn lực và đảm bảo chất lượng giáo dục.

2. Nội dung thực hiện:

2.1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:

a. Cam kết chất lượng giáo dục:

Điều kiện về đối tượng tuyển sinh của nhà trường, chương trình giáo dục mà nhà trường tuân thủ, yêu cầu phối hợp giữa nhà trường và gia đình, yêu cầu thái độ học tập của học sinh, điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường, các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho học sinh ở nhà trường, đội ngũ giáoviên, cán bộ quản lý và phương pháp quản lý của nhà trường.

Kết quả đạo đức, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được; khả năng học tập tiếp tục của học sinh.

b. Chất lượng giáo dục thực tế:

Số học sinh xếp loại theo hạnh kiểm, học lực, tổng hợp kết quả cuối năm; số học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi, số học sinh hoàn thành chương trình lớp học.

2.2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng nhà trường

a. Cơ sở vật chất:

Số lượng, diện tích các loại phòng học, phòng chức năng, số thiết bị dạy học đang sử dụng.

b. Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên:

Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên được chia theo hạng chức danh nghề nghiệp, chuẩn nghề nghiệp và trình độ đào tạo.

2.3. Công khai thu chi tài chính:

Thực hiện công khai các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT.

Thực hiện niêm yết các biểu mẫu công khai dự toán, quyết toán thu chi tài chính theo hướng dẫn của Thông tư 61/2017/TT-BTC của Bộ Tàichính.

Công khai mức thu học phí và các khoản thu khác theo từng năm học và dự kiến cho cả cấp học.

Công khai các khoản chi theo từng năm học: các khoản chi lương, chi bồi dưỡng chuyên môn, chi hội họp, hội thảo, chi tham quan học tập; mức thu nhập hàng tháng của giáo viên và cán bộ quản lý (mức cao nhất, bình quân và thấp nhất); mức chi thường xuyên/1 học sinh; chi đầu tư xây dựng, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị.

Công khai chính sách và kết quả thực hiện chính sách hàng năm về trợ cấp và miễn, giảm học phí đối với người học thuộc diện được hưởng chính sách xã hội.

Công khai kết quả thanh tra, kiểm toán (nếu có).

3. Hình thức và thời điểm công khai:

3.1. Hình thức:

Công khai trên website của nhà trường

Niêm yết công khai tại nhà trường.

Công khai trong các cuộc họp hội đồng sư phạm, họp Ban đại diện CMHS, họp PHHS toàn trường.

3.2. Thời điểm công khai:

Công khai vào tháng 6 hàng năm, khi kết thúc năm học, đảm bảo tính đầy đủ, chính xác và cập nhật khi khai giảng năm học (tháng 9) và khi có thông tin mới hoặc thay đổi.

4. Tổ chức thực hiện và chế độ báo cáo:

4.1. Trách nhiệm của hiệu trưởng:

Triển khai kế hoạch Quy chế công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT, ngày 28/12/2017 đến tập thể CBGV, NV và phụ huynh học sinh.

Hiệu trưởng chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung, hình thức và thời điểm công khai theo quy định. Thực hiện tổng kết, đánh giá công tác công khai nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác quản lý. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm tra việc thực hiện công khai của nhà trường, của các cấp.

Công bố công khai trong cuộc họp với cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường.

Niêm yết công khai kết quả kiểm tra tại nhà trường đảm bảo thuận tiện cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh hoặc người học xem.

Đưa lên website của nhà trường.

4.2. Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế:

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Phân công

nhiệm vụ

1

Hoàng Thị Bích Lập

Hiệu trưởng

Trưởng ban

2

Lê Thị Lan Phương

Hiệu phó

Phó ban

3

Nguyễn Thị Mai Huyền

Tổ trưởng tổ 4,5

Ủy viên

4

Lê Thị Thu Hương

Tổ trưởng tổ 1,2,3

Ủy viên

5

Trịnh Thị Thu Thịnh

CTCĐ

Ủy viên

6

Vũ Thị Phương Oanh

Kế toán, Tổ trưởng tổ VP

Ủy viên

7

Đỗ Thị Tình

Nhân viên văn thư

Ủy viên

 

Trên đây là Báo cáo kết quả và tình hình thực hiện Quy chế năm học 2018 - 2019 và kế hoạch thực hiện Quy chế công khai năm học 2019 - 2020 của trường Tiểu học Kinh Bắc./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GDĐT (B/c);

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Hoàng Thị Bích Lập

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 15
Hôm qua : 10
Tháng 08 : 278
Năm 2022 : 6.011